Privacy verklaring van Rebelz & Angelz

Bedrijfsgegevens en contactgegevens:

Rebelz & Angelz
Website: https://www.rebelz-and-angelz.nl/
Aldrinstraat 46
5175 XB Loon op Zand
Nederland
Tel: 06-25084806
KvK-nummer: 63201216
Contactpersoon privacy zaken: Ronny Snoeren
Email: info@rebelz-and-angelz.nl

Geplaats op: 19-05-2018
Laatst bijgewerkt op: 05-10-2020

Over ons privacy beleid:

Rebelz & Angelz geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben voor het leveren of verbeteren van onze dienstverlening. Onder onze dienstverlening verstaan we het plaatsen, maken, afhandelen en versturen van bestellingen. Rebelz & Angelz gaat zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rebelz & Angelz. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is de datum waarop deze geplaatst is. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft o.a.:
- Welke gegevens over u door ons worden verzameld.
- Waar deze gegevens voor worden gebruikt.
- Met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
- Op welke wijze wij uw gegevens opslaan.
- Hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen.
- Welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Het plaatsen van een bestelling:

Als u bij ons een bestelling plaatst, ontvangen wij van u diverse gegevens om uw bestelling te verwerken.

- Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het afronden van uw bestelling. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken.

- Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief (en u deze aanmelding heeft bevestigd), zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden via een link in deze nieuwsbrief.

- Uw telefoonnummer: Dit nummer gebruiken wij alleen voor eventuele communicatie over uw bestelling. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.

- Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

- Klantenservice: U kunt met ons bellen, mailen of communiceren via WhatsApp, Facebook en Instagram. Om onze service beter te maken en om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen, maken wij aantekeningen die wij bewaren.

- Betaalgegevens: Om uw order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaalt worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.

- Fraude: Ter voorkoming van fraude onderzoeken wij ook klantgegevens. Als het moet, geven wij in een geval van fraude of verdenking van fraude uw klantgegevens door aan de overheid.

De webwinkel van Rebelz & Angelz:

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore / Mijnwebwinkel. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

E-mail en mailinglijsten:

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail (mobiel) en Roundcube Webmail van Mijnwebwinkel (PC of Laptop). Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail en Roundcube hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen zelf al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Voor ontvangst van onze nieuwsbrief, maximaal 12 per jaar, kunt u uzelf ten alle tijden aanmelden maar ook afmelden. U ontvangt daarna geen nieuwsbrieven meer van ons.

Internet kassa Mollie:

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Internet kassa PayPal:

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden via PostNL:

Als u een bestelling bij Rebelz & Angelz plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding:

Voor de facturatie maakt Rebelz & Angelz gebruik van de adresbestanden zoals wij die krijgen aangeleverd van Mijnwebwinkel. Dit zijn de gegevens die bij ons bekend zijn voor het verzenden van de bestellingen. De adres gegevens worden voor de boekhouding éénmalig als factuur uitgeprint. Mijnwebwinkel is tot geheimhouding verplicht omtrent de adres gegevens.

Algemeen doel van de verwerking van uw gegevens:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens:

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:

In voorkomende gevallen kan Rebelz & Angelz op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens en ordergegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Bij Rebelz & Angelz is voor het doen van de belastingaangifte een wettelijke termijn tot 7 jaar na het plaatsen van een order van toepassing.

Uw rechten:

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid:

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten:

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Rebelz & Angelz. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. De website van Rebelz & Angelz gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er o.a. voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website U met het bezoek heeft bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.

Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

De website van Rebelz & Angelz plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelwagentje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten customizen, bestellen of in je winkelwagen plaatsen.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen en daardoor de website te optimaliseren.

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.

Google+ (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Google+ pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Google zelf afkomstig is.

AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Pinterest, Whatsapp en diverse andere social media websites.

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Deze webwinkel maakt geen gebruik van affiliate cookies, marketing cookies of andere diensten die inbreuk kunnen maken op de privacy. Na het winkelen in onze webshop krijg je dus ook geen vervelende pop-up reclames of artikel gerelateerde advertenties.​

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Rebelz & Angelz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden waar nodig is op beveiligde apparatuur opgeslagen. Alleen de bevoegde medewerkers van Rebelz & Angelz hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Als U het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rebelz-and-angelz.nl

Wat doen we vooral niet met uw gegevens:

We beloven u, als klant van Rebelz & Angelz, dat we uw gegevens nooit verkopen aan anderen. Ook stellen we uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hier worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wijzigingen in het privacy beleid:

Wij behouden ten alle tijden het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie, zoals in de aanhef vermeld. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

© 2015 - 2023 Rebelz & Angelz | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel