Algemene Voorwaarden van:

Rebelz & Angelz
Aldrinstraat 46
5175 XB Loon op Zand (bezoek alleen op afspraak)
mobiel Saskia: 06-50273105
mobiel Ronny: 06-25084806
email: info@rebelz-and-angelz.nl
KvK-nummer: 63201216
BTW-identificatienummer: NL 855134768B01
IBAN: NL06RABO 0303 0972 05
BIC/SWIFT: RABONL2U

Versie geldig vanaf 7 Februari 2020. Deze versie vervangt alle vorige opgestelde Algemene Voorwaarden.

Inhoudsopgave:
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Levering
Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
Artikel 5. Gegevensbeheer
Artikel 6. Garantie en conformiteit
Artikel 7. Aanbiedingen
Artikel 8. Overeenkomst
Artikel 9. Afbeeldingen en specificaties
Artikel 10. Overmacht
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13. Betaling
Artikel 14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Artikel 15. Leveringsgebied
Artikel 16. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rebelz & Angelz en op iedere tussen Rebelz & Angelz en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Rebelz & Angelz. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Rebelz & Angelz behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Rebelz & Angelz erkend.
1.4 Rebelz & Angelz garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Rebelz & Angelz bestellingen tenminste binnen 31 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 31 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Rebelz & Angelz zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Rebelz & Angelz geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Producten gekocht via de webwinkel van Rebelz & Angelz worden pas uitgeleverd na ontvangst van betaling van deze producten door consument.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro`s en inclusief 0% BTW, maar exclusief handeling- en verzendkosten. Sinds 1 Januari 2020 valt Rebelz & Angelz in de nieuwe "kleine ondernemers regeling".
3.4 De verzendkosten zijn opgebouwd uit de verzendtarieven van PostNL en eventuele administratiekosten, verpakkingskosten en betaalkosten van de bank.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Bij levering, bent u verplicht om de producten te inspecteren om te bepalen of ze voldoen aan de overeenkomst. Rebelz & Angelz besteedt veel tijd aan het zoeken en selecteren van onderdelen en half-fabrikaten voor de sieraden en overige producten en wil graag het beste bieden. Als u om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent met uw bestelling, kunt u het item(s) binnen 14 dagen na ontvangst retourneren voor een omruiling. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. De zichttermijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk of per email melding te maken bij Rebelz & Angelz. Indien de consument binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan Rebelz & Angelz retourneren, conform de door Rebelz & Angelz verstrekte redelijke en duidelijke instructies en in combinatie met het “Retour formulier Rebelz & Angelz” dat na melding schriftelijk of per email aan consument toegestuurd wordt en ook te downloaden is op de website als PDF bestand. Indien de consument het product niet binnen 28 dagen na ontvangst heeft geretourneerd aan Rebelz & Angelz, dan is de koop een feit.
4.3 De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Rebelz & Angelz zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Rebelz & Angelz binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling.
4.4 Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de consument wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
4.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben zoals tekst-armbanden en op maat gemaakte gepersonaliseerde paracord-armbanden.
- verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Rebelz & Angelz, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Rebelz & Angelz. Rebelz & Angelz houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en vanaf 25 mei 2018 aan de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Rebelz & Angelz respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Rebelz & Angelz maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Indien anders vermeld of overeengekomen geeft Rebelz & Angelz 31 dagen garantie op de geleverde producten uit de webshop. De garantietermijn gaat in op de dag van ontvangst van de geleverde producten. Gaan de producten binnen deze periode kapot dan repareren we deze of sturen we nieuwe toe. Terugzending van de producten dient te geschieden na schriftelijke melding of melding per email, in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie bestaande uit het "Garantie formulier Rebelz & Angelz" dat na melding schriftelijk of per email aan consument toegestuurd wordt en ook te downloaden is op de website als PDF bestand. Rebelz & Angelz staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door Rebelz & Angelz als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Rebelz & Angelz jegens Rebelz & Angelz kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Rebelz & Angelz vergoedt alleen de gemaakte verzendkosten van retourneren door consument bij garantie en/of vervanging en geen overige gemaakte kosten.
6.3 Indien blijkt dat de producten bij aflevering verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Rebelz & Angelz ) deze gebreken binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk of per email te melden aan Rebelz & Angelz. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie bestaande uit het "Garantie formulier Rebelz & Angelz" dat na melding schriftelijk of per email aan consument toegestuurd wordt en ook te downloaden is op de website als PDF bestand. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de consument door Rebelz & Angelz gegrond worden bevonden, zal Rebelz & Angelz de geleverde producten naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Rebelz & Angelz bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Rebelz & Angelz) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Rebelz & Angelz gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Rebelz & Angelz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Rebelz & Angelz is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet voor/indien:
- zolang de consument jegens Rebelz & Angelz in gebreke is.
- de consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt.
- de consument de geleverde zaken door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
- de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Rebelz & Angelz en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
- krassen en/of deuken als gevolg van gebruik van de producten.
- door de PH-waarde van je huid kan je sieraad of onderdelen van je sieraad zoals sluitingen en bedels op plaatsen waar deze in contact komen met de huid op den duur verkleuren of oxideren. Dit is bij ieder persoon verschillend. Doe je sieraden pas om nadat je deodorant, bodylotion, cosmetica, haarlak, parfum, etc. hebt aangebracht. Stoffen in cosmetica kunnen de sieraden aantasten. Het is het beste om je sieraden pas als allerlaatste om te doen, zodat de stoffen al goed zijn opgenomen door de huid en niet in het sieraad trekken. Gekleurde houten kralen en bedels kunnen door de PH-waarde van de huid in het begin wat afgeven. Vermijd hittebronnen zoals verwarming, föhn en direct zonlicht. Stel je sieraden niet bloot aan fel zonlicht. De sieraden kunnen daardoor verkleuren. Rebelz & Angelz geeft geen garantie op het afgeven, verkleuren of oxideren van sieraden en onderdelen van sieraden als gevolg van bovenstaande punten.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt Rebelz & Angelz zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Rebelz & Angelz slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Rebelz & Angelz gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Rebelz & Angelz kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Rebelz & Angelz en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Rebelz & Angelz op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Rebelz & Angelz behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite/webwinkel van Rebelz & Angelz gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Rebelz & Angelz is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Rebelz & Angelz alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Rebelz & Angelz behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Rebelz & Angelz gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Rebelz & Angelz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Rebelz & Angelz is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten en persoenen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Rebelz & Angelz aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij Rebelz & Angelz zolang de consument de vorderingen van Rebelz & Angelz uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en betalingen uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Rebelz & Angelz wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Rebelz & Angelz geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Rebelz & Angelz of een door Rebelz & Angelz aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Rebelz & Angelz haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Rebelz & Angelz zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Rebelz & Angelz.

13. Betaling
13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
13.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rebelz & Angelz te melden.
13.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Rebelz & Angelz behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
13.5 Producten gekocht via de webwinkel van Rebelz & Angelz worden pas uitgeleverd na ontvangst van betaling van deze producten door consument.
13.6 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Rebelz & Angelz is gewezen op de te late betaling en Rebelz & Angelz de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Rebelz & Angelz gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Rebelz & Angelz kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Rebelz & Angelz en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen het grondgebied van de gemeente Loon op Zand is gelegen, tenzij Rebelz & Angelz er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
14.3 De consument kan een geschil ook voorleggen aan de Europese geschillencommissie via het ODR platform via de link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. Leveringsgebied
15.1 Het leveringsgebied van Rebelz & Angelz beperkt zich tot Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
15.2 Klanten en bezoekers van de webshop van Rebelz & Angelz die buiten dit leveringsgebied een bestelling of overeenkomst aan willen gaan met Rebelz & Angelz kunnen dit gewoon via de normale weg op de website doen. Echter het afleveren van goederen geschiedt binnen het leveringsgebied van Rebelz & Angelz of kunnen op afspraak worden opgehaald op ons werkadres in Loon op Zand, Nederland.

16. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
16.1 Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op de website van Rebelz & Angelz.
16.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van de klant worden doorgevoerd zonder tussenkomst van de klant.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2023 Rebelz & Angelz | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel